Samen op weg
naar verandering

Samen onderweg zijn naar verandering en herstel kan een krachtige reis zijn. Of het nu gaat om persoonlijke groei,
het overwinnen van uitdagingen of het vinden van genezing, de steun en verbinding met anderen kunnen veel helpen.
Het delen van ervaringen, het bieden van ondersteuning en het samenwerken aan groei kan een diepe band creëren.
Ik hoop dat ik jou kan helpen op jouw pad naar die verandering en herstel…

“The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.”
― Carl R. Rogers

Portretfoto vande psycholoog Yves in een stoel bezig met een patient
Wie ben ik?

Klinisch psycholoog-
Psychotherapeut

Mijn naam is Yves Coene (°1970): vader van 3 volwassen zonen, baasje van mijn ‘therapie’ hond Rango, creatieve probleemoplosser, inspirator, wetenschapper, durver, verzorger, motivator, observator, met beide voeten op de grond staand…

Ik werkte 20 jaar als militair psycholoog-psychotherapeut in het Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG) van het Militair Hospitaal te Neder-Over-Heembeek. Vandaag ben ik voltijds als psycholoog actief in mijn thuispraktijk.

Mijn psychotherapeutisch denkkader is cliëntgericht-experiëntieel. Binnen mijn praktijk sta ik evenwel open voor elementen uit andere benaderingen die het herstelproces bij mijn cliënten bevorderen.

Wederzijds respect, verbondenheid, echtheid, vertrouwen én geloof in groei zijn de kernwaarden in mijn werk als psycholoog.

“The good life is a process, not a state of being. It is a direction not a destination.”
― Carl R. Rogers

Specialisaties

Aandachtsgebieden

Psychotherapie bij geestelijke gezondheidsproblemen

therapeut bezig met een patient

Minstens één Belg op vier zou op een bepaald moment in zijn leven kampen met geestelijke gezondheidsproblemen. In onze samenleving heerst nog steeds een taboe over onze geestelijke gezondheid en over psychische problemen. We praten er liever niet over. Bijna 60% van wie psychische problemen heeft, zwijgt en zoekt daarvoor ook geen hulp: omwille van schaamte of ‘Ik wil ze er niet mee lastig vallen’ of nog andere redenen. Nochtans verdienen deze problemen zorg en aandacht.

De eerste stap bestaat erin jouw geestelijke gezondheidsproblemen te bespreken met een persoon uit je omgeving. Dit is zeker geen gemakkelijk stap, maar het is wel een zeer belangrijke. Je familie, vrienden, de personen die je vertrouwt op school, op het werk, in de verenigingen, je huisarts… kunnen je meer bieden dan je denkt!

Jouw persoonlijk netwerk volstaat soms niet, je zal mogelijks ook professionele hulp dienen in te schakelen. Het is niet altijd makkelijk om snel en tijdig de weg te vinden naar de gepaste zorg. Het praktische en financiële aspect kunnen een drempel zijn om die stap te zetten naar geestelijke gezondheidszorg/psychotherapie.

Psychotherapie is weliswaar een gekend woord, maar toch bestaan er veel misverstanden over. Zelfs mensen die psychotherapie volgden, omschrijven meestal op zeer uiteenlopende wijze wat ze ervaren en geleerd hebben, al naargelang de aard van het probleem waarvoor ze hulp hebben gezocht. Het is niet verwonderlijk dat ze therapie gaan definiëren vanuit de problematiek waaraan ze zelf hebben gewerkt.

De ene zegt: 'Therapie heeft me verlost van mijn angsten'; de andere stelt: 'In therapie hebben mijn vrouw en ik allerlei misverstanden besproken, en nu kunnen we verder met veel minder wrijvingen'. Weer een andere verklaart: 'Therapie is de bevrijding van de ervaringen uit het verleden waarin ik nog te veel vastgeroest zat'. Iedereen zal zijn eigen definitie geven van psychotherapie, en wel in functie van wat het voor hen persoonlijk heeft betekend. Maar het maakt wel duidelijk dat psychotherapie veel gezichten kan hebben, misschien wel evenveel als er mensen zijn ...

De therapeuten zelf maken het er ook niet gemakkelijker op. Ook zij hanteren veel verschillende omschrijvingen, deels samenhangend met de therapeutische richting waarin ze werden opgeleid, deels afhankelijk van de nadruk die ze leggen op sommige aspecten.

Enkele voorbeelden:

 • therapie is het op gang brengen van verandering
 • therapie is gericht op het krijgen van inzicht
 • het doel van therapie is het aanleren van nieuw gedrag
 • therapie is: 'Een gezonde weg vinden voor de levensenergie'
 • in therapie moeten mensen zichzelf vinden en worden
 • therapie komt neer op het afleren van negatieve gewoonten

Voor niet-ingewijde kan het niet anders dan moeilijk zijn om uit al deze verschillende bepalingen de bedoeling van psychotherapie te snappen en een idee te krijgen van wat het eigenlijk betekent om in therapie te gaan.

Meer informatie omtrent de verschillende psychotherapievormen

Psychotherapie is er, volgens mijn mening, op de eerste plaats op gericht om jezelf ‘terug te vinden’ en om verandering op gang te brengen.

De cliëntgerichte psychotherapie, mijn invalshoek, gaat uit van de unieke beleving van de cliënt. We staren ons niet onmiddellijk blind op de oorzaken van de klachten maar tijdens de gesprekssessies bekijken we samen wat er in je omgaat: 'Hoe beleef je de klachten die je ervaart?', 'Waar wil je heen?', 'Wat belemmert je om te zijn wie je bent en te doen wat je wil?'.

Meer informatie omtrent cliëntgerichte psychotherapie

Persoonlijkheidsproblemen/
persoonlijkheidsstoornis

Een man met lelijke gezichten op de achtergrond als indicatie voor 'persoonlijkheidsproblemen'

Ieder mens heeft bepaalde karaktertrekken of persoonlijkheidskenmerken. Dat zijn min of meer vaste patronen in je gedrag, denken en voelen. Iedereen heeft wel eens problemen, maar als je redelijk in staat bent om met lastige situaties om te gaan en je je kan aanpassen in sociale situaties, dan is er over het algemeen weinig aan de hand. We spreken van een persoonlijkheidsprobleem of persoonlijkheidsstoornis als een structureel aanwezig, inflexibel patroon in je gedachten en als sommige gevoelens en gedrag ervoor zorgen dat je niet goed kan functioneren.

Mensen met persoonlijkheidsproblemen hebben vaak al heel lang problemen in de omgang met zichzelf en anderen. Ze kunnen door mensen in hun nabije omgeving gezien worden als lastig, star en koppig. Hierdoor staan intieme relaties, vriendschappen of familiebanden onder druk. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak snel ruzie met anderen. Daarbij voelen zij emoties veel langer en heftiger aan dan anderen. Hun gedrag kan impulsief of destructief zijn, gericht naar henzelf of anderen. Soms hebben ze geleerd om anderen te wantrouwen, of zich juist op te offeren om een strijd uit de weg te gaan. Vaak lopen ze daardoor vast in werk of studies, relaties en vriendschappen.  Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde eigenschappen erg aanwezig. U bent bijvoorbeeld extreem gevoelig voor kritiek, u heeft heel erge bindingsangst of verlatingsangst, u doet dingen zonder na te denken, u bent erg afhankelijk, perfectionistisch of eerder verlegen.

Het ontstaan van een persoonlijkheidsstoornis heeft te maken met erfelijkheid, aanleg en omgevingsfactoren. Je aanleg en wat je leert van anderen bepaalt namelijk hoe je omgaat met je gevoelens en emoties. Dit heeft weer invloed op hoe jij met bepaalde situaties omgaat en je je gedraagt.

Meestal is er sprake van een combinatie van biologische, psychologische en sociologische factoren. Door de combinatie van erfelijke kwetsbaarheid, je bestaande persoonlijkheid en een negatieve ervaring of door negatieve invloed van je omgeving kan je een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen. 

Sommige mensen zijn kwetsbaar om een persoonlijkheidsstoornis te krijgen. Dat komt: 

 • vooral door een erfelijke aanleg

in combinatie met andere omstandigheden, zoals:

 • lichamelijke mishandeling
 • seksueel misbruik
 • emotioneel misbruik of verwaarlozing door ouders
 • als jong kind niet goed gehecht zijn geraakt aan ouders
 • overbescherming door ouders
 • opgroeien bij ouders die niet goed kunnen opvoeden
 • psychische problemen bij ouders
 • het verlies van ouders door overlijden of echtscheiding
 • gepest zijn

Belemmeringen door persoonlijkheidsproblemen

Concreet kan dit inhouden dat je functioneren wordt belemmerd door bijvoorbeeld:

 • sterke angst om relaties aan te gaan, angst voor afwijzing
 • confrontaties uit de weg te gaan, problemen niet aan te pakken en op te lossen
 • te sterke behoefte aan controle en perfectie
 • te weinig vertrouwen in eigen kunnen, sterke angst om dingen alleen te doen
 • weinig grip op emoties, onvoorspelbaar gedrag
 • sterk op jezelf en op eigenbelang gericht, snel gekrenkt
 • te sterke behoefte in de belangstelling te staan, aandacht zoeken
 • onverantwoord en roekeloos gedrag

Hulp bij persoonlijkheidsproblemen/
persoonlijkheidsstoornis.

Ik help je graag verder. Samen met jou werk ik aan het omgaan met een persoonlijkheidsprobleem of kenmerken daarvan. Het psychotherapeutisch werk wordt voorafgegaan door een grondig persoonlijkheidsonderzoek. In de eigenlijke psychotherapie werken we aan je vaardigheden in het omgaan met lastige situaties, gedachten, emoties en sociale contacten. 

Om te leren leven met een persoonlijkheidsproblematiek is het belangrijk dat u weet wat uw valkuilen zijn, waar die vandaan komen en hoe ze tot problematische patronen hebben geleid. Het omzetten van die dysfunctionele patronen in meer aangepaste patronen zal onze focus worden.

Een vrouw angstig in een droom als afbeelding voor 'Psychotrauma'

Traumatherapie

Omgaan met (het verwerken van) traumatische gebeurtenissen in het verleden of heden is een moeilijk (soms overweldigend) maar essentieel proces. Traumatherapie kan waardevolle ondersteuning bieden bij het verwerken van emotionele littekens en het herstellen van een gevoel van veiligheid. Therapie helpt je om de emoties en gedachten die gepaard gaan met het trauma te begrijpen en te verwerken.

Er is veel moed voor nodig om pijnlijke ervaringen onder ogen te zien en ermee om te gaan.  Het is goed om te weten dat het normaal is om je overweldigd te voelen tijdens dit proces en dat het niet iets is waar je alleen doorheen kunt.

Er zijn veel fasen en uitdagingen op de weg naar herstel van een trauma. Je moet geduld hebben en jezelf de tijd geven om te genezen. De hulp van een professional is bijna altijd aan te raden, maar het is noodzakelijk om een therapeut te vinden met wie je een vertrouwens- en veiligheidsrelatie kunt opbouwen om deze uiterst kwetsbare gebeurtenissen te onderzoeken.  De weg naar herstel kost tijd en toewijding. Het is echter mogelijk om een gevoel van veiligheid en stabiliteit terug te krijgen.

Relatietherapie

Ervaar je dat je relatie uit balans is? Wees bewust van de valkuilen en dynamieken die meestal een rol spelen in het ontstaan van relatieproblemen:

 • Schuld en verwijten: Gevoelens van schuld en beschuldigingen. Tijdens relatietherapie creëren we een omgeving waarin beide partners zich vrij voelen om te spreken zonder bang te zijn voor veroordeling.
 • Communicatieproblemen: Een gebrek aan effectieve communicatie kan een grote rol spelen in relatieproblematiek. Relatietherapie kan helpen om communicatiestijlen te verbeteren en de manier waarop jullie met elkaar omgaan te veranderen.
 • Gebrek aan vertrouwen: Het herstellen van vertrouwen (bijvoorbeeld na ontrouw) vergt geduld en toewijding.
 • Onevenwichtige dynamiek: Soms ontstaat er een onbalans in de relatie (seksueel/behoefte aan intimiteit, financieel, normen en waarden, opvoeding van de kinderen,...). Het heropbouwen van een gezonde dynamiek is cruciaal voor verdere groei. Het afstemmen van elkaars behoeftes en verwachtingen is het einddoel.

Relatietherapie kan helpen om deze valkuilen aan te pakken door een veilige ruimte te bieden waarin beide partners hun gevoelens en zorgen kunnen uiten. Het stelt jullie in staat om te werken aan het herstel van de relatie en om te begrijpen wat er nodig is om samen verder te gaan of juist niet verder te gaan. Wat volgt klinkt misschien pijnlijk: een geslaagde therapie is niet steeds een nieuwe start van de relatie maar kan ook een waardig, respectvol afscheid zijn. 

Man en vrouw die een hand vastnemen over een gebroken brug over een rivier om 'relatietherapie' aan te duiden
Illustratie van man zittend op de grond tussen 2 hoge muren als indicatie voor 'burnout'

Burn-out en stress coaching

Burn-out en stress beïnvloeden je werk en relaties. Stress coaching kan hierbij helpen om de manier waarop je met problemen omgaat te verkennen en erkennen. Je kan nieuwe manieren ontwikkelen om problemen aan te pakken, grenzen te leren stellen en alzo gezondere (werk)relaties op te bouwen.

Enkele aandachtspunten die meestal aan bod komen tijdens een dergelijke begeleiding:

 1. Grenzen stellen: Leer hoe je je grenzen kunt definiëren en handhaven, zowel op het werk als in persoonlijke relaties. Dit omvat het op een gezonde manier aangeven van wat je wel en niet kunt doen.
 2. Communicatievaardigheden: Verbeter je communicatievaardigheden, zowel op de werkvloer als in je relaties. Open, respectvolle communicatie kan helpen bij het opbouwen van gezonde relaties en het verminderen van stress.
 3. Stressmanagementtechnieken: Leer stress te beheersen door middel van ademhalingsoefeningen, mindfulness, regelmatige lichaamsbeweging en tijd nemen voor ontspanning.
 4. Herstel op het werk: Praat met je werkgever over mogelijke aanpassingen die je kunnen helpen om terug te keren na een burn-out. Dit kan onder meer flexibele werkuren, verminderde werkdruk of een stapsgewijze terugkeer naar je taken omvatten.
 5. Relatieherstel: Neem de tijd om te begrijpen hoe je burn-out je relaties heeft beïnvloed. Communicatie en begrip zijn cruciaal. Misschien is relatietherapie een optie om te werken aan het herstel van de relatie, vooral als de burn-out impact heeft gehad op je persoonlijke relaties.
 6. Zelfzorg: Zorg goed voor jezelf, zowel fysiek als mentaal. Dat betekent voldoende rust nemen, gezond eten, regelmatige lichaamsbeweging en tijd besteden aan activiteiten die je ontspannen en vreugde brengen.

Overweeg je professionele hulp? Een stress coach/psychotherapeut kan je begeleiden bij deze herstelstappen door bovenstaande werkpunten te verkennen en in concrete acties om te zetten. Meer lezen omtrent burn-out.

FOCUS

Mijn opleidingen en vormingen

Master in de sociale- en militaire wetenschappen (KMS 1992)
Master in de klinische psychologie (VUB 1996)  
Postgraduaat in cliëntgerichte psychotherapie (KUL 2003)
Postacademische vorming in psychodiagnostiek volwassenen (VUB 2001)  
Postacademische vorming in forensische psychologie en psychiatrie (UA 2003)

Focus op de unieke beleving van de cliënt

Mijn invalshoek draait om jouw persoonlijke beleving. We verkennen samen hoe je jouw uitdagingen ervaart, wat je wilt bereiken en wat je tegenhoudt. Jouw innerlijke belevingswereld staat centraal bij mijn aanpak, wat essentieel is voor het begrijpen en bijsturen van je levenservaring.

Krijg snel een eerste gesprek

Ik begrijp hoe belangrijk het kan zijn om vlug bij iemand terecht te kunnen met uw verhaal. Ik ben er klaar voor om je snel te ontvangen. Binnen 48 uur kunnen we samen aan de slag gaan om te werken aan jouw herstel. We kunnen binnen die termijn reeds een eerste gesprek inplannen.

“What I am is good enough if I would only be it openly.” ― Carl R. Rogers

Neem contact op

Veelgestelde vragen beantwoord

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen

Wat is het verschil tussen een klinisch psycholoog, psychiater en psychotherapeut?

Een klinisch psycholoog heeft een universitaire opleiding achter de rug, maar is geen arts. De klinisch psycholoog tracht via verschillende methoden,
technieken en benaderingswijzen het menselijk functioneren te onderzoeken, te verklaren en te behandelen (o.a. door psychotherapie).
Een psycholoog kan geen medicatie voorschrijven en een psychologisch consult wordt gedeeltelijk terugbetaald door de mutualiteit. 

Een psychiater is iemand met een medische achtergrond. Hij of zij heeft geneeskunde gestudeerd en koos daarna voor een specialisatie in de psychiatrie.
Omdat een psychiater arts is kan hij wel medicatie voorschrijven en wordt een psychiatrisch consultatie terugbetaald door het RIZIV.

En hoe kan een psychotherapeut in dit alles worden gekaderd? Zowel een psycholoog als een psychiater kan OOK psychotherapeut zijn (als specialisatie).
Een psychotherapeut is iemand die het psychisch lijden door middel van gesprekken behandelt. De vorming van de psycholoog of psychiater
tot psychotherapeut wordt verzorgd door erkende opleidingscentra (meestal ongeveer 3 jaar).

Sinds 1 september 2016 is ook de psychotherapie wettelijk geregeld, deze wordt als een specialisatie (behandelvorm) gezien,
voorbehouden aan artsen, klinisch orthopedagogen en klinisch psychologen.

Hoe verloopt een afspraak bij een psycholoog-psychotherapeut?

De hulpvraag kan van uzelf komen, maar ook vanuit uw naaste omgeving of van andere hulpverleners (huisarts, kinesitherapeuten, …).
U kan ook rechtstreeks contact opnemen met een psycholoog om een afspraak vast te leggen. Sommige mensen wenden zich soms eerst tot hun huisarts
om klachten en problemen te bespreken, wat een prima idee is, maar niet VERPLICHT.  

Tijdens een eerste kennismakend/oriënteerd gesprek (‘intakegesprek’) zal de psycholoog samen met u bekijken met welke klachten u worstelt. Met behulp van de informatie verkregen uit dit gesprek zal samen met u bekeken worden wat de meest aangepaste vorm van hulpverlening kan zijn. Zal de behandeling kort- of langdurend zijn, kan de psycholoog zelf deze behandeling/begeleiding opstarten of is een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsvorm noodzakelijk.

Hoe kies ik een (goede) psychotherapeut die bij me past?

Omdat elke mens uniek is, is de vraag niet: Wat is een goede psychotherapeut? Maar wel: Wat is een goede therapeut voor jou

Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de therapievorm, jouw klacht of thema, de bereikbaarheid,
het geslacht en de leeftijd van de therapeut, de persoonlijkheid van de therapeut en de wisselwerking tussen jullie. 

De ene heeft baat bij een heel rationele aanpak, en de andere net een bij gevoelsmatige benadering.
Niets is goed of fout, het is afhankelijk van je persoonlijkheid en je noden

Misschien wel het meest belangrijk: er moet een klik zijn tussen jou en de psychotherapeut. Veel studies tonen aan dat dé voornaamste factor voor het welslagen van een begeleiding je relatie met de therapeut is. Deze factor zou belangrijker zijn dan de opleiding van de therapeut, het soort therapie dat je kiest of het probleem waar je mee kampt. Om het therapeutisch proces te laten slagen is het essentieel dat je je comfortabel en veilig voelt. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kun je onderzoeken of die klik er zou kunnen zijn. Vraag mij alles wat je wilt weten hieromtrent. Toch geen positief gevoel? ‘No problem’, je zit nergens aan vast.

Vanaf 01/09/2016 is het verstrekken van 'psychotherapie' beschermd en mogen enkel hulpverleners die aan de voorwaarden voor psychotherapie voldoen, dit uitoefenen. 

Hier vind je alle nodige informatie over erkende psychotherapeuten

Wat kost een consultatie bij een psycholoog-psychotherapeut?

Voor een individuele consultatie (45 min) hanteer ik een ereloon van 80 euro.
Voor relatie/koppel gesprekken en systeemtherapie (50 min) hanteer ik een ereloon van 95 euro.

De meeste zorgverzekeraars (mutualiteiten) vergoeden een deel van de behandeling bij een psycholoog. Informeer u vooraf bij uw ziekenfonds wat er mogelijk is...
Je kan hier een overzicht vinden.

Als erkend psycholoog voldoe ik aan de vereisten die mutualiteiten hiervoor stellen.
Vraag mij hieromtrent gerust meer informatie. Tot 24 uur voor de consultatie kan u de afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen.
Binnen de 24u voor de consultatie, of wanneer u niet komt opdagen zal de volledige prijs van de consultatie worden aangerekend.

Voor welke klachten kan u bij mij terecht?

Hieronder vindt u een kort overzicht van problemen waarmee mensen zich meestal bij een psycholoog aanbieden:

• Emotionele problemen: depressie, angst, dwanggedachten,…
• Aanpassingsproblemen: werkgebonden, burn-out, levensfaseproblematiek ‘midlife’,…
• Verwerkingsmoeilijkheden: na relatiebreuk of ziekte, overlijden, ingrijpende gebeurtenissen/psychotrauma (overval, ongeval, aanranding,…), ziekteproces,…
• Persoonlijkheidsproblemen: minderwaardigheid, perfectionisme, angst, onzekerheid, agressie, gebrek aan assertiviteit, schuldgevoelens…
• Gezins- en relatiemoeilijkheden (problemen binnen de relatie, problemen met de opvoeding van de kinderen,…)
• Psychosomatische klachten (migraine, stress, lichamelijke spanningsklachten,...)
• Algemene levensvragen: jobcoaching, begeleiding bij verandering van werk, twijfel bij keuzes in het leven,…

Wie kan bij mij terecht, hoe verlopen de gesprekken en in welke taal is het mogelijk?

Volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar. De begeleiding kan plaatsvinden in het Nederlands, Frans of Engels.
Gesprekken verlopen bij voorkeur face-to-face, maar videoconsultatie/chat/email zijn mogelijk.

Dringend nood aan een anoniem gesprek?

Tele-Onthaal is een telefonische hulpdienst, die u bijstaat als u het moeilijk hebt. 24 uur op 24 kunt u via het nummer 106
uw verhaal kwijt aan een van de deskundige vrijwilligers. U kunt ook chatten met een van de deskundige vrijwilligers. Chatten kan op woensdag en zondag vanaf 15 tot 23 uur, en op de andere dagen vanaf 18 tot 23 uur.

Awel, de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon, is een laagdrempelige hulplijn voor jongeren. Ze zijn elke dag bereikbaar, behalve op zon- en feestdagen. Het nummer 102 is bereikbaar van 16 tot 22 uur. Op woensdag en zaterdag is dat al vanaf 14 uur. Chatten kan vanaf 17 tot 22 uur. Op woensdag en zaterdag kan dat al vanaf 16 uur.

Nabestaanden die geconfronteerd worden of werden met zelfdoding, kunnen via Werkgroep Verder rekenen op online hulp. Op hun forum kunt u ervaringen, vragen en problemen uitwisselen. 

Hebt u zelfmoordgedachten, of maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Dan kunt u terecht op www.zelfmoord1813.be.
De Zelfmoordlijn: dag en nacht gratis en anoniem te bereiken op het nummer 1813. Via de website kunt u elke dag van 17 uur tot middernacht chatten met een deskundige vrijwilliger. Mailen is ook mogelijk.

Op De Druglijn kunt u terecht met vragen of problemen rond alcohol, medicatie, drugs of andere onderwerpen en verslavingen. De Druglijn is bereikbaar via het nummer 078 15 10 20 van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 20 uur. Chatten kan van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 18 uur.

Op het web vindt u heel wat informatie rond geestelijke gezondheid en psychische problemen. Te Gek!? wil psychische problemen bespreekbaar maken. Daarom biedt het heel wat informatie en toont het u de juiste weg naar hulp.